Пока за свикване на Общо събрание на акционерите

Съветът на директорите на “СВИНЕКОМПЛЕКС НИКОЛОВО” АД, с.Николово, общ.Русе, обл.Русе, ЕИК: 117035708, на основание чл.223, ал.1 Търговския закон, свиква редовно Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе в седалището на дружеството с адрес в с.Николово, общ.Русе, обл.Русе /в заседателната му зала/ на 21.06.2016 г. от 11.00 часа, а при липса на кворум - на 05.07.2016 г. от 11.00 часа на същото място, при същият дневен ред и при същата процедура. Писмените материали по Дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на дружеството по адреса на упралението му – с.Николово, общ.Русе, обл.Русе - от 08.45 часа до 16.45 часа всеки работен ден от датата на обявяване на поканата в Търговския регистър и ще бъдат предоставени при поискване на акционерите или техни представители с нотариално заверени пълномощни.

Уведомление

"Свинекомплекс Николово"АД уведомява заинтересованите лица за следното инвестиционно предложение:


1. Промяна в начина на третиране на отпадъчните течни торови маси от животновъден обект - свинеферма, в ПИ № 000122 в землището на с.Николово с ЕКАТТЕ 51679, Община Русе, собственост на „Свинекомплекс Николово” АД, - имотът се намира извън основната площадка на свинекомплекса/.


2. Увеличаване с 1 500 /хиляда и петстотин/ броя на подрастващите прасета в ПИ № 190004 в землището на с.Николово с ЕКАТТЕ 51679, Община Русе, собственост на „Свинекомплекс Николово” АД, с начин на трайно ползване – стопански двор.


С настоящeто осигуряваме обществен достъп до информацията по Приложение №2 от Наредбата за ОВОС.

Информация относно Приложение 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (pdf)

Покана за свикване на ОСА

Съветът на директорите на “СВИНЕКОМПЛЕКС НИКОЛОВО” АД, с.Николово,общ.Русе, обл.Русе, ЕИК: 117035708, на основание чл.223, ал.1 Търговския закон, свиква редовно Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе в седалището на дружеството с адрес в с.Николово, общ.Русе, обл.Русе /в заседателната му зала/ на 26.06.2015г. от 14.00 часа. При липса на кворум на основание чл.115, ал.12 от ЗППЦК и чл.227 от Търговския закон, събранието ще се проведе на 13.07.2015 г. от 14.00 часа на същото място, при същият дневен ред и при същата процедура, и то е законно независимо от представения на събранието акционерен капитал.


Покана за свикване на Общо събрание на притежателите на варанти

Съветът на директорите на "Свинекомплекс Николово"АД свиква Общо събрание на притежателите на варанти на Дружеството, насрочено за дата 26.02.2016г. от 11:00 часа в заседателната зала на Дружеството, а при липса на кворум - на 07.03.2016г. от 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание на притежателите на варанти, са на разположение на последните, по адреса на управление на Дружеството, всеки работен ден от 08:00 до 16:00 часа..


Покана за свикване на ОСА

Съветът на директорите на “СВИНЕКОМПЛЕКС НИКОЛОВО” АД, с.Николово,общ.Русе, обл.Русе, ЕИК: 117035708, на основание чл.223, ал.1 Търговския закон, свиква редовно Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе в седалището на дружеството с адрес в с.Николово, общ.Русе, обл.Русе /в заседателната му зала/ на 26.06.2015г. от 14.00 часа. При липса на кворум на основание чл.115, ал.12 от ЗППЦК и чл.227 от Търговския закон, събранието ще се проведе на 13.07.2015 г. от 14.00 часа на същото място, при същият дневен ред и при същата процедура, и то е законно независимо от представения на събранието акционерен капитал.


Резултат от публичното предлагане на варанти на „Свинекомплекс Николово” АД

„Свинекомплекс Николово” АД уведомява за резултатите от приключило първично публично предлагане на емисия варанти, въз основа на Проспект за публично предлагане, одобрен с решение на КФН № 981-Е от 18.12.2013 г., както следва:
Публичното предлагане на емисия варанти на „Свинекомплекс Николово” АД, приключи успешно, при следните резултати:

Емитентът и обслужващият инвестиционен посредник не са срещнали затруднения, не са били налице спорове и други подобни при търгуване на правата и записване на варантите.