Протокол

ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

"Днес, 18.04.2023 година в с.Николово, общ.Русе, област Русенска в 08,00 часа местно време, в заседателната зала на "СВИНЕКОМПЛЕКС НИКОЛОВО" АД се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на Дружеството, с уникален идентификационен код на събитието 6SN-EGMS-20230418

Протокол извънредно ОСА от 18.04.2023г; (pdf)

Списък на присъствалите акционери; (pdf)

Упражнени гласове чрез представители. (pdf)

Информация

съгласно Регламент (ЕС) 596 / 2014 г.

Информация (pdf)

Протокол

ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

"Днес, 19.09.2022 година в с.Николово, общ.Русе, област Русенска в 12,00 часа местно време, в заседателната зала на "СВИНЕКОМПЛЕКС НИКОЛОВО" АД се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на Дружеството, с уникален идентификационен код на събитието 6SN-EGMS-20220905

Протокол извънредно ОСА от 19.09.2022г. (pdf)

СЪОБЩЕНИЕ

На 05.09.2022г. поради липса на кворум не се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на "Свинекомплекс Николово"АД. Събранието ще се проведе на 19.09.2022г. от 12,00 часа местно време на същoто място, при същия дневен ред и процедура, и то е законно независимо от представения на него акционерен капитал.

Уведомление (pdf)

Протокол

ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

"Днес, 02.11.2021 година в с.Николово, общ.Русе, област Русенска в 12,00 часа местно време, в заседателната зала на "СВИНЕКОМПЛЕКС НИКОЛОВО" АД се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на Дружеството, с уникален идентификационен код на събитието 6SN-EGMS-20211102

Протокол извънредно ОСА от 02.11.2021г. (pdf)

Покана за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите /ОСА/ за 02.11.2021г.

Съветът на директорите на “СВИНЕКОМПЛЕКС НИКОЛОВО” АД, с.Николово, общ.Русе, обл.Русе, с ЕИК: 117035708, на основание чл.223, ал.1 от Търговския закон, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството, с уникален идентификационен код на събитието 6SN-EGMS-20211102, ISIN код на емисията акции на „Свинекомплекс Николово”АД е BG1100072013. Общото събрание ще се проведе в седалището на дружеството с адрес в с.Николово, общ. Русе, обл.Русе /в заседателната му зала/ на 02.11.2021 г. от 12.00 часа местно време /10.00 часа координирано универсално време – UTC/, а при липса на кворум - на 16.11.2021 г. от 12.00 часа местно време /10.00 часа координирано универсално време – UTC/ на същото място, при същия дневен ред и при същата процедура. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на дружеството по адреса на управлението му – с.Николово, общ.Русе, обл.Русе - от 08.45 часа до 16.45 часа местно време всеки работен ден от датата на обявяване на поканата в Търговския регистър.

Покана за свикване на извънредно ОСА на 02.11.2021г. (pdf)

Образец на пълномощно. (doc)

Материали за ИОСА. (pdf)

Протокол

ОТ РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

"Днес 28.06.2021 година в с.Николово, общ.Русе, област Русенска в 11,30 часа, в заседателната зала на "СВИНЕКОМПЛЕКС - НИКОЛОВО" АД се проведе редовно Общо събрание на акционерите на Дружеството

Протокол ОСА 28.06.2021г. (pdf)

ГФО 2020г. (pdf)

Доклад за прилагане политиката за възнаграждения 2020г. (pdf)

Покана за свикване на редовно Общо събрание на акционерите /ОСА/ за 28.06.2021г.

Съветът на директорите на “СВИНЕКОМПЛЕКС НИКОЛОВО” АД, с.Николово, общ.Русе, обл.Русе, с ЕИК: 117035708, на основание чл.223, ал.1 от Търговския закон, свиква редовно Общо събрание на акционерите на дружеството, с уникален идентификационен код на събитието 6SN-RGMS-20210628, ISIN код на емисията акции на „Свинекомплекс Николово”АД е BG1100072013. Общото събрание ще се проведе в седалището на дружеството с адрес в с.Николово, общ. Русе, обл.Русе /в заседателната му зала/ на 28.06.2021 г. от 11.30 часа местно време /09.30 часа координирано универсално време – UTC/, а при липса на кворум - на 12.07.2021 г. от 12.00 часа местно време /10.00 часа координирано универсално време – UTC/ на същото място, при същия дневен ред и при същата процедура. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на дружеството по адреса на управлението му – с.Николово, общ.Русе, обл.Русе - от 08.45 часа до 16.45 часа местно време всеки работен ден от датата на обявяване на поканата в Търговския регистър и ще бъдат предоставени при поискване на акционерите или техни представители с нотариално заверени пълномощни.

Покана за свикване на редовно ОСА на 28.06.2021г. (pdf)

Образец на пълномощно. (doc)

Материали за ОСА. (pdf)

Покана за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите /ОСА/ за 16.12.2020г.

Съветът на директорите на “СВИНЕКОМПЛЕКС НИКОЛОВО” АД, с.Николово, общ.Русе, обл.Русе, с ЕИК: 117035708, на основание чл.223, ал.1 от Търговския закон, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството, с уникален идентификационен код на събитието 6SN-EGMS-20201216, ISIN код на емисията акции на „Свинекомплекс Николово”АД е BG1100072013. Общото събрание ще се проведе в седалището на дружеството с адрес в с.Николово, общ. Русе, обл.Русе /в заседателната му зала/ на 16.12.2020 г. от 12.00 часа местно време /10.00 часа координирано универсално време – UTC/, а при липса на кворум - на 30.12.2020 г. от 12.00 часа местно време /10.00 часа координирано универсално време – UTC/ на същото място, при същия дневен ред и при същата процедура. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на дружеството по адреса на управлението му – с.Николово, общ.Русе, обл.Русе - от 08.45 часа до 16.45 часа местно време всеки работен ден от датата на обявяване на поканата в Търговския регистър и ще бъдат предоставени при поискване на акционерите или техни представители с нотариално заверени пълномощни.

Покана за свикване на извънредно ОСА на 16.12.2020г. (pdf)

Образец на пълномощно. (doc)

Материали за ОСА. (pdf)

Покана за свикване на ОСА

Съветът на директорите на “СВИНЕКОМПЛЕКС НИКОЛОВО” АД, с.Николово, общ.Русе, обл.Русе, ЕИК: 117035708, на основание чл.223, ал.1 Търговския закон, свиква редовно Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе в седалището на дружеството с адрес в с.Николово, общ.Русе, обл.Русе /в заседателната му зала/ на 26.06.2018 г. от 11.00 часа, а при липса на кворум - на 10.07.2018 г. от 11.00 часа на същото място, при същият дневен ред и при същата процедура. Писмените материали по Дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на дружеството по адреса на управлението му – с.Николово, общ.Русе, обл.Русе - от 08.45 часа до 16.45 часа всеки работен ден от датата на обявяване на поканата в Търговския регистър и ще бъдат предоставени при поискване на акционерите или техни представители с нотариално заверени пълномощни.

Покана за свикване на ОСА на 26.06.2018г. (pdf)

Покана за свикване на ОСА

Съветът на директорите на “СВИНЕКОМПЛЕКС НИКОЛОВО” АД, с.Николово, общ.Русе, обл.Русе, ЕИК: 117035708, на основание чл.223, ал.1 Търговския закон, свиква редовно Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе в седалището на дружеството с адрес в с.Николово, общ.Русе, обл.Русе /в заседателната му зала/ на 27.06.2017 г. от 11.00 часа, а при липса на кворум - на 11.07.2017 г. от 11.00 часа на същото място, при същият дневен ред и при същата процедура. Писмените материали по Дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на дружеството по адреса на управлението му – с.Николово, общ.Русе, обл.Русе - от 08.45 часа до 16.45 часа всеки работен ден от датата на обявяване на поканата в Търговския регистър и ще бъдат предоставени при поискване на акционерите или техни представители с нотариално заверени пълномощни.

Покана за свикване на ОСА(pdf)

Образец на пълномощно(doc)

СЪОБЩЕНИЕ относно свикано Общо събрание на притежателите на варанти

На 07.03.2017г. бе насрочено като втора дата провеждането на Общо събрание на притежателите на варанти на "Свинекомплекс Николово" АД, тъй като поради липса на кворум на обявената в поканата първа дата - 27.02.2017г. не се проведе такова. Събранието бе свикано, на основание одобрен Проспект за публично предлагане на варанти, издадени от „Свинекомплекс Николово” АД с Решение № 981-Е от 18 декември 2013 г. на Комисията по финансов надзор, с покана, публикувана в брой 28 на в-к „Капитал дейли” от 20.02.2017г., както и на официалния сайт на “Свинекомплекс Николово”АД. На тази втора дата - 07.03.2017г. - не бяха регистрирани за участие в събранието притежатели на варанти, нито техни представители, тъй като такива не присъстваха на обявените час и място за провеждането му. Не са получени уведомления, молби или други искания в тази връзка. Ето защо, поради отсъствието на притежатели на варанти на „Свинекомплекс Николово”АД и/или техни представители на събранието, не бе прието решение за упражняване на правата по варантите.

Протокол от 07.03.2017г.(pdf)

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОСВ НА 27.02.2017г.

Съветът на директорите на “СВИНЕКОМПЛЕКС НИКОЛОВО” АД на основание одобрен Проспект за публично предлагане на варанти, издадени от „Свинекомплекс Николово” АД с Решение № 981-Е от 18 декември 2013 г. на Комисията по финансов надзор, свиква редовно Общо събрание на притежателите на варанти (ОСВ) на 27.02.2017г. от 11.00 часа в седалището на Дружеството, на следния адрес: с.Николово, п.к.7057, община Русе, област Русе, Заседателна зала. При липса на кворум на първото събрание на варантьорите, датата на провеждане на второто заседание на ОСВ е 07.03.2017 г., от 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Покана за свикване на Общо събрание на притежателите на варанти на 27.02.2017г. (pdf)

Образец на пълномощнo (doc)

СЪОБЩЕНИЕ

Съветът на директорите на “СВИНЕКОМПЛЕКС НИКОЛОВО” АД, с.Николово, общ.Русе, обл.Русе, ЕИК: 117035708, на основание чл.223, ал.1 Търговския закон, свиква редовно Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе в седалището на дружеството с адрес в с.Николово, общ.Русе, обл.Русе /в заседателната му зала/ на 21.06.2016 г. от 11.00 часа, а при липса на кворум - на 05.07.2016 г. от 11.00 часа на същото място, при същият дневен ред и при същата процедура. Писмените материали по Дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на дружеството по адреса на упралението му – с.Николово, общ.Русе, обл.Русе - от 08.45 часа до 16.45 часа всеки работен ден от датата на обявяване на поканата в Търговския регистър и ще бъдат предоставени при поискване на акционерите или техни представители с нотариално заверени пълномощни.

Покана за свикване на Общо събрание на акционерите (pdf)

СЪОБЩЕНИЕ

Съветът на директорите на “СВИНЕКОМПЛЕКС НИКОЛОВО” АД, с.Николово, общ.Русе, обл.Русе, ЕИК: 117035708, на основание чл.223, ал.1 Търговския закон, свиква редовно Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе в седалището на дружеството с адрес в с.Николово, общ.Русе, обл.Русе /в заседателната му зала/ на 26.06.2015г. от 14.00 часа. При липса на кворум на основание чл.115, ал.12 от ЗППЦК и чл.227 от Търговския закон, събранието ще се проведе на 13.07.2015 г. от 14.00 часа на същото място, при същият дневен ред и при същата процедура, и то е законно независимо от представения на събранието акционерен капитал.

Покана за свикване на ОСА (pdf)

СЪОБЩЕНИЕ

На 05.03.2015г. бе насрочено като втора дата провеждането на Общо събрание на притежателите на варанти на "Свинекомплекс Николово" АД, тъй като поради липса на кворум на обявената в поканата първа дата - 26.02.2015г. не се проведе Общо събрание на притежателите на варантите на "Свинекомплекс Николово"АД. Събранието бе свикано, на основание одобрен Проспект за публично предлагане на варанти, издадени от „Свинекомплекс Николово” АД с Решение № 981-Е от 18 декември 2013 г. на Комисията по финансов надзор, с покана, публикувана в брой 28 на в-к „Капитал дейли” от 11.02.2015г., както и на официалния сайт на “Свинекомплекс Николово”АД. На тази втора дата - 05.03.2015г. - не бяха регистрирани за участие в събранието притежатели на варанти, нито техни представители, тъй като такива не присъстваха на обявените час и място за провеждането му. Не са получени уведомления, молби или други искания в тази връзка. Ето защо, поради отсъствието на притежатели на варанти на „Свинекомплекс Николово”АД и/или техни представители на събранието, не бе прието решение за упражняване на правата по варантите.

протокол ОСВ (pdf)

СЪОБЩЕНИЕ

На 26.02.2015г. поради липса на кворум не се проведе Общо събрание на притежателите на варантите на "Свинекомплекс Николово"АД. Насрочва се ново заседание за предварително оповестената и в публикуваната покана втора дата на събранието, а именно на 05.03.2015г., което да се проведе при същия дневен ред и на същото място - в заседателната зала на дружеството, и ще бъде валидно независимо от представените на него броя варанти.

Пълномощно (Word)

Покана

РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ВАРАНТИ

Съветът на директорите на “СВИНЕКОМПЛЕКС НИКОЛОВО” АД със седалище с.Николово, п.к.7057, община Русе, област Русе, на основание одобрен Проспект за публично предлагане на варанти, издадени от „Свинекомплекс Николово” АД с Решение № 981-Е от 18 декември 2013 г. на Комисията по финансов надзор, свиква редовно Общо събрание на притежателите на варанти (ОСВ) на 26.02.2015г. от 14.00 часа по седалището на Дружеството, на следния адрес: с.Николово, п.к.7057, община Русе, област Русе, Заседателна зала

покана (pdf)

пълномощно (Word)

Покана

ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Съветът на директорите на “СВИНЕКОМПЛЕКС - НИКОЛОВО” АД, с.Николово, общ.Русе, обл.Русенска, ЕИК: 117035708, на основание чл.223, ал.1 Търговския закон, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе в седалището на дружеството с адрес в с.Николово, общ.Русе, обл.Русенска /в заседателната му зала/ на 16.02.2015 г. от 14.00 часа

покана (pdf)

Протокол

Извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството

На проведеното на 21.08.2014г. извънредно общо събрание на акционерите на „Свинекомплекс Николово”АД бе взето решение за увеличаване на капитала на Дружеството от 2 625 000 (два милиона шестотин двадесет и пет хиляди) лева на 3 500 000 (три милиона и петстотин хиляди) лева, чрез издаването на 875 000 (осемстотин седемдесет и пет хиляди) броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърлими акции, с номинална стойност един лев, всяка акция, даващи право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията. Увеличението се извършва на основание чл. 246, ал. 4, във връзка с чл. 197 от Търговския закон, със собствени средства на дружеството.

протокол (pdf)

уведомление(pdf)

Покана

ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

"Съветът на директорите на “СВИНЕКОМПЛЕКС - НИКОЛОВО” АД, с.Николово, общ.Русе, обл.Русенска, ЕИК: 117035708, на основание чл.223, ал.1 Търговския закон, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе в седалището на дружеството с адрес в с.Николово, общ.Русе, обл.Русенска /в заседателната му зала/ на 21.08.2014 г. от 14.00 часа, а при липса на кворум - на 05.09.2014г."

покана (pdf)

Протокол

НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ 16.06.2014

документ (pdf)

Покана

РЕДОВНОНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Съветът на директорите на “СВИНЕКОМПЛЕКС - НИКОЛОВО” АД, с.Николово, обл.Русенска, на основание чл.223, ал.1 Търговския закон, свиква редовно Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе в седалището на дружеството в с.Николово, обл.Русенска /в заседателната му зала/ на 16 юни 2014 г. от 14 часа при следния дневен ред...

Aктуализирана покана за ОСА на 16.06.2014г.(pdf)

Mатериали за ОСА на 16.06.2014г:

Покана

ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Съветът на директорите на “СВИНЕКОМПЛЕКС - НИКОЛОВО” АД, с.Николово, общ.Русе, обл.Русенска, ЕИК: 117035708, на основание чл.223, ал.1 Търговския закон, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе в седалището на дружеството с адрес в с.Николово, общ.Русе, обл.Русенска (в заседателната му зала) на 17.04.2014 г. от 14.00 часа, а при липса на кворум - на 07.05.2014 г. от 14.00 часа на същото място, при същият дневен ред и при същата процедура.

Покана (pdf)

Протокол СД (pdf)

Пълномощно (MS Word)

Протокол

НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

"Днес 18.09.2013 година (осемнадесети септември, две хиляди и тринадесета година) в с.Николово, общ.Русе, област Русенска в 14,00 часа, в заседателната зала на "СВИНЕКОМПЛЕКС - НИКОЛОВО" АД се проведе извънредно Общо събрание на акционерите, свикано с покана публикувана в сайта към Фондовата борса на 16.08.2013 год., както и в "Extri News", investor.bg и "e-register" към Комисия за финансов надзор, обявена в Търговския регистър към Агенция по вписванията по реда на чл. 223 от Търговския закон на 15.08.2013 година, както и в официалния сайт на "Свинекомплекс Николово" АД - http://svnikolovo.com

документ (pdf)

Покана

РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

"Съветът на директорите на “СВИНЕКОМПЛЕКС - НИКОЛОВО” АД, с.Николово, общ.Русе, обл.Русенска, ЕИК: 117035708, на основание чл.223, ал.1 Търговския закон, свиква редовно Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе в седалището на дружеството с адрес в с.Николово, общ.Русе, обл.Русенска /в заседателната му зала/ на 18.09.2013 г. от 14.00 часа..."

документ (pdf)

Протокол

НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

"Днес 28.06.2013 година (двадесет и осми юни, две хиляди и тринадесета година) в с.Николово, общ.Русе, област Русенска в 14,00 часа, в заседателната зала на "СВИНЕКОМПЛЕКС - НИКОЛОВО" АД се проведе извънредно Общо събрание на акционерите, свикано с покана публикувана в сайта към Фондовата борса на 11.05.2013 год., както и в "Extri News", investor.bg и "e-register" към Комисия за финансов надзор, обявена в Търговския регистър към Агенция по вписванията по реда на чл. 223 от Търговския закон на 23.05.2013 година, както и в официалния сайт на "Свинекомплекс Николово" АД - http://svnikolovo.com

документ (pdf)

Годишен доклад за дейността (pdf)

Консолидиран финансов отчет (pdf)


Покана

РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

"Съветът на директорите на “СВИНЕКОМПЛЕКС - НИКОЛОВО” АД, с.Николово, общ.Русе, обл.Русенска, ЕИК: 117035708, на основание чл.223, ал.1 Търговския закон, свиква редовно Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе в седалището на дружеството с адрес в с.Николово, общ.Русе, обл.Русенска /в заседателната му зала/ на 28.06.2013 г. от 14.00 часа..."

документ (pdf)

Списък на акционерите (pdf)

Уведомление (pdf)

Покана

ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

"Съвeтът на директорите на "СВИНЕКОМПЛЕКС-НИКОЛОВО" АД, с.Николово, общ.Русе, обл.Русенска, ЕИК:117035708, на основание чл.223, ал.1 Търговския закон, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе в седалището на дружеството с адрес в с.Николово, общ.Русе, обл.Русенска /в заседателната му зала/ на 21.12.2012 г. от 14:00 часа..."

документ (pdf)

проект за решения (pdf)

Киселова CV (pdf)

Протокол

НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

"Днес 28.06.2012 година (двадесет и осми юли, две хиляди и дванадесета година) в с.Николово, общ.Русе, област Русенска в 14,00 часа, в заседателната зала на "СВИНЕКОМПЛЕКС - НИКОЛОВО" АД се проведе извънредно Общо събрание на акционерите, свикано с покана публикувана в сайта към Фондовата борса на 07.05.2012 год., както и в "Extri News" и "e-register" към Комисия за финансов надзор, обявена в Търговския регистър към Агенция по вписванията по реда на чл. 223 от Търговския закон на 06.10.2010 година, както и в официалния сайт на "Свинекомплекс Николово" АД - http://svnikolovo.com

документ (pdf)

Покана

РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

"Съвeтът на директорите на "СВИНЕКОМПЛЕКС-НИКОЛОВО" АД, с.Николово, общ.Русе, обл.Русенска, ЕИК:117035708, на основание чл.223, ал.1 Търговския закон, свиква редовно Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе в седалището на дружеството с адрес в с.Николово, общ.Русе, обл.Русенска /в заседателната му зала/ на 28.06.2012 г. от 14:00 часа..."

документ (pdf)

Протокол

НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

"Днес 25.11.2010 година (двадесет и пети ноември, две хиляди и десета година) в с.Николово, общ.Русе, област Русенска в 14,00 часа, в заседателната зала на "СВИНЕКОМПЛЕКС - НИКОЛОВО" АД се проведе извънредно Общо събрание на акционерите, свикано с покана публикувана в сайта към Фондовата борса на 01.10.2010 год., както и в "Extri News" и "e-register" към Комисия за финансов надзор, обявена в Търговския регистър към Агенция по вписванията по реда на чл. 223 от Търговския закон на 06.10.2010 година, както и в официалния сайт на "Свинекомплекс Николово" АД - http://svnikolovo.com, със следния дневен ред:

1. Промени в състава на Съвета на директорите на "Свинекомплекс Николово" АД.

протокол от ОСА (pdf)

Покана

ДО АКЦИОНЕРИТЕ HA "СВИНЕКОМПЛЕКС НИКОЛОВО" АД

"Съветът на директорите на "СВИНЕКОМПЛЕКС - НИКОЛОВО" АД, с.Николово, общ.Русе, обл.Русенска, ЕИК: 117035708, на основание чл.223, ал.1 Търговския закон, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе в седалището на дружеството с адрес в с.Николово, общ.Русе, обл.Русенска /в заседателната му зала/ на 25.11.2010 г. от 14.00 часа, при следния дневен ред и следните проекти за решение:

1. Промени в състава на Съвета на директорите на "Свинекомплекс Николово" АД.

покана за ОСА (pdf)

Годишен финансов отчет за финансовата 2009 година

...Дружеството е с основен капитал в размер на 1 500 000 лева, распределен в 1 500 000 броя поименни безналични акции с право на глас и с номинална стойност 1,00 лева. Емитирани и изцало изплатени към дружеството акции са 1 500 000. Няма промяна в броя на акциите в обръщение за цялата 2009 година. За последните 5 години не са правени увеличения на капитала и съответно апотни вноски в капитала на дружеството. "Свинекомплекс Николово" АД не притежава собствени акции...

документ (pdf)