Съветът на директорите на “СВИНЕКОМПЛЕКС НИКОЛОВО” АД, с.Николово, общ.Русе, обл.Русе, с ЕИК: 117035708, на основание чл.223, ал.1 от Търговския закон, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството, с уникален идентификационен код на събитието 6SN-EGMS-20240315, ISIN код на емисията акции на „Свинекомплекс Николово”АД е BG1100072013. Общото събрание ще се проведе в седалището на дружеството с адрес в с.Николово, общ. Русе, обл.Русе /в заседателната му зала/ на 15.03.2024 г. от 08.00 часа местно време /06.00 часа координирано универсално време – UTC/, а при липса на кворум - на 29.03.2024 г. от 08.00 часа местно време /06.00 часа координирано универсално време – UTC/ на същото място, при същия дневен ред и при същата процедура. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на дружеството по адреса на управлението му – с.Николово, общ.Русе, обл.Русе - от 08.45 часа до 16.45 часа местно време всеки работен ден от датата на обявяване на поканата в Търговския регистър.

Покана за свикване на извънредно ОСА на 15.03.2024г. (pdf)

Образец на пълномощно. (pdf)

Материали за ИОСА. (pdf)

Протокол

ОТ РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

"На 30.06.2023 година в с.Николово, общ.Русе, област Русенска в 11,00 часа местно време, в заседателната зала на "СВИНЕКОМПЛЕКС НИКОЛОВО" АД се проведе редовно Общо събрание на акционерите на Дружеството, с уникален идентификационен код на събитието 6SN-RGMS-20230630, на което бе приет и годишния финансов отчет /ГФО/ на Дружеството за 2022 г.

ГФО за 2022 г. (pdf)

ГФО за 2022г. одиторски доклад (pdf)

ГФО за 2022 г. одиторска декларация (pdf)

Протокол редовно ОСА от 30.06.2023г. (pdf)

Съветът на директорите на “СВИНЕКОМПЛЕКС НИКОЛОВО” АД, с.Николово, общ.Русе, обл.Русе, с ЕИК: 117035708, на основание чл.223, ал.1 от Търговския закон, свиква редовно Общо събрание на акционерите на дружеството, с уникален идентификационен код на събитието 6SN-RGMS-20230630, ISIN код на емисията акции на „Свинекомплекс Николово”АД е BG1100072013. Общото събрание ще се проведе в седалището на дружеството с адрес в с.Николово, общ. Русе, обл.Русе /в заседателната му зала/ на 30.06.2023 г. от 11.00 часа местно време /09.00 часа координирано универсално време – UTC/, а при липса на кворум - на 14.07.2023 г. от 11.00 часа местно време /09.00 часа координирано универсално време – UTC/ на същото място, при същия дневен ред и при същата процедура. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на дружеството по адреса на управлението му – с.Николово, общ.Русе, обл.Русе - от 08.45 часа до 16.45 часа местно време всеки работен ден от датата на обявяване на поканата в Търговския регистър.

Покана за свикване на редовно ОСА на 30.06.2023г. (pdf)

Образец на пълномощно. (pdf)

ГФО за 2022г. (pdf)

Материали за ОСА (pdf)

Материали за ОСА (pdf)

Други (pdf)

Съветът на директорите на “СВИНЕКОМПЛЕКС НИКОЛОВО” АД, с.Николово, общ.Русе, обл.Русе, с ЕИК: 117035708, на основание чл.223, ал.1 от Търговския закон, свиква редовно Общо събрание на акционерите на дружеството, с уникален идентификационен код на събитието 6SN-EGMS-20230418, ISIN код на емисията акции на „Свинекомплекс Николово”АД е BG1100072013. Общото събрание ще се проведе в седалището на дружеството с адрес в с.Николово, общ. Русе, обл.Русе /в заседателната му зала/ на 18.04.2023 г. от 08.00 часа местно време /06.00 часа координирано универсално време – UTC/, а при липса на кворум - на 02.05.2023 г. от 08.00 часа местно време /06.00 часа координирано универсално време – UTC/ на същото място, при същия дневен ред и при същата процедура. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на дружеството по адреса на управлението му – с.Николово, общ.Русе, обл.Русе - от 08.45 часа до 16.45 часа местно време всеки работен ден от датата на обявяване на поканата в Търговския регистър.

Покана за свикване на извънредно ОСА на 18.04.2023г. (pdf)

Образец на пълномощно. (pdf)

Материали за ИОСА. (pdf)

Протокол

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

"Днес, 19.09.2022 година в с.Николово, общ.Русе, област Русенска в 12,45 часа местно време, в заседателната зала на "СВИНЕКОМПЛЕКС НИКОЛОВО" АД се проведе заседание на Съвета на директорите на Дружеството, на което г-н Стефан Йорданов бе избран за Изпълнителен директор, който ще представлява "Свинекомплекс Николово"АД самостоятелно

Протокол СД от 19.09.2022г. (pdf)

Съветът на директорите на “СВИНЕКОМПЛЕКС НИКОЛОВО” АД, с.Николово, общ.Русе, обл.Русе, с ЕИК: 117035708, на основание чл.223, ал.1 от Търговския закон, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството, с уникален идентификационен код на събитието 6SN-EGMS-20220905, ISIN код на емисията акции на „Свинекомплекс Николово”АД е BG1100072013. Общото събрание ще се проведе в седалището на дружеството с адрес в с.Николово, общ. Русе, обл.Русе /в заседателната му зала/ на 05.09.2022 г. от 12.00 часа местно време /10.00 часа координирано универсално време – UTC/, а при липса на кворум - на 19.09.2022 г. от 12.00 часа местно време /10.00 часа координирано универсално време – UTC/ на същото място, при същия дневен ред и при същата процедура. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на дружеството по адреса на управлението му – с.Николово, общ.Русе, обл.Русе - от 08.45 часа до 16.45 часа местно време всеки работен ден от датата на обявяване на поканата в Търговския регистър.

Покана за свикване на извънредно ОСА на 05.09.2022г. (pdf)

Образец на пълномощно. (doc)

Материали за ОСА. (pdf)

Протокол

ОТ РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

"Днес, 30.06.2022 година в с.Николово, общ.Русе, област Русенска в 12,00 часа местно време, в заседателната зала на "СВИНЕКОМПЛЕКС НИКОЛОВО" АД се проведе редовно Общо събрание на акционерите на Дружеството, с уникален идентификационен код на събитието 6SN-RGMS-20220630, на което бе приет ГФО за 2021 г.

Протокол редовно ОСА от 30.06.2022г. (pdf)

ГФО за 2021г. (pdf)

Покана за свикване на редовно Общо събрание на акционерите /ОСА/ за 30.06.2022г.

Съветът на директорите на “СВИНЕКОМПЛЕКС НИКОЛОВО” АД, с.Николово, общ.Русе, обл.Русе, с ЕИК: 117035708, на основание чл.223, ал.1 от Търговския закон, свиква редовно Общо събрание на акционерите на дружеството, с уникален идентификационен код на събитието 6SN-RGMS-20220630, ISIN код на емисията акции на „Свинекомплекс Николово”АД е BG1100072013. Общото събрание ще се проведе в седалището на дружеството с адрес в с.Николово, общ. Русе, обл.Русе /в заседателната му зала/ на 30.06.2022 г. от 11.00 часа местно време /09.00 часа координирано универсално време – UTC/, а при липса на кворум - на 14.07.2022 г. от 11.00 часа местно време /09.00 часа координирано универсално време – UTC/ на същото място, при същия дневен ред и при същата процедура. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на дружеството по адреса на управлението му – с.Николово, общ.Русе, обл.Русе - от 08.45 часа до 16.45 часа местно време всеки работен ден от датата на обявяване на поканата в Търговския регистър.

Покана за свикване на редовно ОСА на 30.06.2022г. (pdf)

Образец на пълномощно. (doc)

Материали за ОСА. (pdf)

Протокол

ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

"Днес, 02.11.2021 година в с.Николово, общ.Русе, област Русенска в 12,00 часа местно време, в заседателната зала на "СВИНЕКОМПЛЕКС НИКОЛОВО" АД се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на Дружеството, с уникален идентификационен код на събитието 6SN-EGMS-20211102

Протокол извънредно ОСА от 02.11.2021г. (pdf)

Покана за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите /ОСА/ за 02.11.2021г.

Съветът на директорите на “СВИНЕКОМПЛЕКС НИКОЛОВО” АД, с.Николово, общ.Русе, обл.Русе, с ЕИК: 117035708, на основание чл.223, ал.1 от Търговския закон, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството, с уникален идентификационен код на събитието 6SN-EGMS-20211102, ISIN код на емисията акции на „Свинекомплекс Николово”АД е BG1100072013. Общото събрание ще се проведе в седалището на дружеството с адрес в с.Николово, общ. Русе, обл.Русе /в заседателната му зала/ на 02.11.2021 г. от 12.00 часа местно време /10.00 часа координирано универсално време – UTC/, а при липса на кворум - на 16.11.2021 г. от 12.00 часа местно време /10.00 часа координирано универсално време – UTC/ на същото място, при същия дневен ред и при същата процедура. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на дружеството по адреса на управлението му – с.Николово, общ.Русе, обл.Русе - от 08.45 часа до 16.45 часа местно време всеки работен ден от датата на обявяване на поканата в Търговския регистър.

Покана за свикване на извънредно ОСА на 02.11.2021г. (pdf)

Образец на пълномощно. (doc)

Материали за ИОСА. (pdf)

Протокол

ОТ РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

"Днес 28.06.2021 година в с.Николово, общ.Русе, област Русенска в 11,30 часа, в заседателната зала на "СВИНЕКОМПЛЕКС - НИКОЛОВО" АД се проведе редовно Общо събрание на акционерите на Дружеството

Протокол ОСА 28.06.2021г. (pdf)

ГФО 2020г. (pdf)

Доклад за прилагане политиката за възнаграждения 2020г. (pdf)

Покана за свикване на редовно Общо събрание на акционерите /ОСА/ за 28.06.2021г.

Съветът на директорите на “СВИНЕКОМПЛЕКС НИКОЛОВО” АД, с.Николово, общ.Русе, обл.Русе, с ЕИК: 117035708, на основание чл.223, ал.1 от Търговския закон, свиква редовно Общо събрание на акционерите на дружеството, с уникален идентификационен код на събитието 6SN-RGMS-20210628, ISIN код на емисията акции на „Свинекомплекс Николово”АД е BG1100072013. Общото събрание ще се проведе в седалището на дружеството с адрес в с.Николово, общ. Русе, обл.Русе /в заседателната му зала/ на 28.06.2021 г. от 11.30 часа местно време /09.30 часа координирано универсално време – UTC/, а при липса на кворум - на 12.07.2021 г. от 12.00 часа местно време /10.00 часа координирано универсално време – UTC/ на същото място, при същия дневен ред и при същата процедура. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на дружеството по адреса на управлението му – с.Николово, общ.Русе, обл.Русе - от 08.45 часа до 16.45 часа местно време всеки работен ден от датата на обявяване на поканата в Търговския регистър и ще бъдат предоставени при поискване на акционерите или техни представители с нотариално заверени пълномощни. За повече информация вижте в раздел „Информация за акционери”.

Протокол от извънредно Общо събрание на акционерите на "Свинекомплекс Николово"АД, проведено на 16.12.2020 година

Протокол от извънредно ОСА 16.12.2020 (pdf)

Покана за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите /ОСА/

Съветът на директорите на “СВИНЕКОМПЛЕКС НИКОЛОВО” АД, с.Николово, общ.Русе, обл.Русе, с ЕИК: 117035708, на основание чл.223, ал.1 от Търговския закон, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството, с уникален идентификационен код на събитието 6SN-EGMS-20201216, ISIN код на емисията акции на „Свинекомплекс Николово”АД е BG1100072013. Общото събрание ще се проведе в седалището на дружеството с адрес в с.Николово, общ. Русе, обл.Русе /в заседателната му зала/ на 16.12.2020 г. от 12.00 часа местно време /10.00 часа координирано универсално време – UTC/, а при липса на кворум - на 30.12.2020 г. от 12.00 часа местно време /10.00 часа координирано универсално време – UTC/ на същото място, при същия дневен ред и при същата процедура. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на дружеството по адреса на управлението му – с.Николово, общ.Русе, обл.Русе - от 08.45 часа до 16.45 часа местно време всеки работен ден от датата на обявяване на поканата в Търговския регистър и ще бъдат предоставени при поискване на акционерите или техни представители с нотариално заверени пълномощни.

Покана за свикване на извънредно ОСА на 16.12.2020г. (pdf)

Образец на пълномощно. (doc)

Материали за ОСА. (pdf)

Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "Свинекомплекс Николово"АД, приета на редовно Общо събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 28.09.2020 година

Политика за възнагражденията (pdf)

Протокол от редовно Общо събрание на акционерите на "Свинекомплекс Николово"АД, проведено на 28.09.2020 година

Протокол ОСА 2020 (pdf)

Покана за свикване на ОСА

Съветът на директорите на “СВИНЕКОМПЛЕКС НИКОЛОВО” АД, с.Николово, общ.Русе, обл.Русе, ЕИК: 117035708, на основание чл.223, ал.1 от Търговския закон, свиква редовно Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе в седалището на дружеството с адрес в с.Николово, общ. Русе, обл.Русе /в заседателната му зала/ на 28.09.2020 г. от 12.00 часа, а при липса на кворум - на 12.10.2020 г. от 12.00 часа на същото място, при същия дневен ред и при същата процедура. Писмените материали по дневия ред са на разположение на акционерите в офиса на дружеството по адреса на управлението му – с.Николово, общ.Русе, обл.Русе - от 08.45 часа до 16.45 часа всеки работен ден от датата на обявяване на поканата в Търговския регистър и ще бъдат предоставени при поискване на акционерите или техни представители с нотариално заверени пълномощни.

Покана за свикване на ОСА на 28.09.2020г. (pdf)

Образец на пълномощно. (pdf)

Търгово предложение от „ВИАНД“ ЕАД към останалите акционери на „Свинекомплекс Николово“ АД

Търгов предложител: Вианд ЕАД Инвестиционен посредник: Карол АД Дружество обект: Свинекомплекс Николово АД Цена: 0.930 лв. за 1 акция Начална дата за приемане: 28.10.2019 г. Крайна дата за приемане на Търговото предложение: 25.11.2019 г. На основание чл. 149а, ал. 3 от ЗППЦК „Вианд“ ЕАД едновременно упражнява правото по 149а, ал. 1 и изпълнява задължението си по чл. 149, ал. 6 като отправя търгово предложение за закупуване на акциите на останалите акционери в „Свинекомплекс Николово“ АД. Търговият Предложител притежава пряко 3 416 204 броя акции, представляващи 97.60% от капитала и от гласовете в общото събрание на акционерите на „Свинекомплекс Николово“ АД. Предложителят e изпълнил задължението си да публикува съобщение за търговото предложение и съществените му условия, в съответствие с изискването на чл. 154, ал. 1 от ЗППЦК, чрез публикация на 25.10.2019 г., на интернет страницата investor.bg.

Търгово предложение. (pdf)

Становище на СД на "Свинекомплекс Николово"АД. (pdf)

Приложения. (pdf)

Протокол от ОСА, проведено на 26.06.2019 година

Протокол ОСА 2019 (pdf)

Покана за свикване на ОСА

Съветът на директорите на “СВИНЕКОМПЛЕКС НИКОЛОВО” АД, с.Николово, общ.Русе, обл.Русе, ЕИК: 117035708, на основание чл.223, ал.1, във вр.с чл.223а от Търговския закон, свиква редовно Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе в седалището на дружеството с адрес в с.Николово, общ. Русе, обл.Русе /в заседателната му зала/ на 26.06.2019 г. от 11.00 часа, а при липса на кворум - на 10.07.2019 г. от 11.00 часа на същото място, при същия дневен ред и при същата процедура. Писмените материали по актуализирания дневен ред са на разположение на акционерите в офиса на дружеството по адреса на управлението му – с.Николово, общ.Русе, обл.Русе - от 08.45 часа до 16.45 часа всеки работен ден от датата на обявяване на поканата в Търговския регистър и ще бъдат предоставени при поискване на акционерите или техни представители с нотариално заверени пълномощни.

Покана за свикване на ОСА на 26.06.2019г. (pdf)

Образец на пълномощно. (pdf)

Покана за свикване на ОСА

Съветът на директорите на “СВИНЕКОМПЛЕКС НИКОЛОВО” АД, с.Николово, общ.Русе, обл.Русе, ЕИК: 117035708, на основание чл.223, ал.1 Търговския закон, свиква редовно Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе в седалището на дружеството с адрес в с.Николово, общ.Русе, обл.Русе /в заседателната му зала/ на 26.06.2018 г. от 11.00 часа, а при липса на кворум - на 10.07.2018 г. от 11.00 часа на същото място, при същият дневен ред и при същата процедура. Писмените материали по Дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на дружеството по адреса на управлението му – с.Николово, общ.Русе, обл.Русе - от 08.45 часа до 16.45 часа всеки работен ден от датата на обявяване на поканата в Търговския регистър и ще бъдат предоставени при поискване на акционерите или техни представители с нотариално заверени пълномощни.

Покана за свикване на ОСА на 26.06.2018г. (pdf)

ГРАФИК на увеличението на капитала на "Свинекомплекс Николово" АД

СЪОБЩЕНИЕ

Нормативно основание: чл. 92а, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа – оповестяване на съобщение за увеличение на капитала под условие в полза на притежателите на варанти.

Съобщение

Свинекомплекс Николово” АД уведомява всички заинтересовани лица, че Съветът на директорите на дружеството на свое заседание, проведено на 18.12.2017г., единодушно взе следните решения:

По точка ПЪРВА: В съответствие с одобрен Проспект за предлагане на варанти, Съветът на директорите на Дружеството единодушно приема решение за увеличаване на капитала на „Свинекомплекс Николово” АД чрез издаване на до 2 625 000 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 /един/ лев всяка акция, и с коригирана емисионна стойност 2,50 лв. /два лева и петдесет стотинки/ за 1 /една/ акция под условие, че акциите от увеличението бъдат записани от притежателите на варанти.

По точка ВТОРА: Избира инвестиционен посредник, който ще обслужи увеличаването на капитала – „Д.И.С.Л.Секюритийс” АД, ЕИК 175007052, със седалище град София и адрес на управление р-н Оборище, бул. Княз Александър Дондуков, бл. 125, ет. 1, ап. 1.

По точка ТРЕТА: Съветът на директорите единодушно овластява Ангел Лазаров Стумбов, в качеството му на член на Съвета на директорите, да подпише договор с избрания инвестиционен посредник по т. 2.

Протокол от заседание на Съвета на директорите, проведено на 18.12.2017 година (pdf)

Покана за свикване на ОСА

Съветът на директорите на “СВИНЕКОМПЛЕКС НИКОЛОВО” АД, с.Николово, общ.Русе, обл.Русе, ЕИК: 117035708, на основание чл.223, ал.1 Търговския закон, свиква редовно Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе в седалището на дружеството с адрес в с.Николово, общ.Русе, обл.Русе /в заседателната му зала/ на 27.06.2017 г. от 11.00 часа, а при липса на кворум - на 11.07.2017 г. от 11.00 часа на същото място, при същият дневен ред и при същата процедура. Писмените материали по Дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на дружеството по адреса на управлението му – с.Николово, общ.Русе, обл.Русе - от 08.45 часа до 16.45 часа всеки работен ден от датата на обявяване на поканата в Търговския регистър и ще бъдат предоставени при поискване на акционерите или техни представители с нотариално заверени пълномощни.

Съобщение

На 07.03.2017г. бе насрочено като втора дата провеждането на Общо събрание на притежателите на варанти на "Свинекомплекс Николово" АД, тъй като поради липса на кворум на обявената в поканата първа дата - 27.02.2017г. не се проведе такова. Събранието бе свикано, на основание одобрен Проспект за публично предлагане на варанти, издадени от „Свинекомплекс Николово” АД с Решение № 981-Е от 18 декември 2013 г. на Комисията по финансов надзор, с покана, публикувана в брой 28 на в-к „Капитал дейли” от 20.02.2017г., както и на официалния сайт на “Свинекомплекс Николово”АД. На тази втора дата - 07.03.2017г. - не бяха регистрирани за участие в събранието притежатели на варанти, нито техни представители, тъй като такива не присъстваха на обявените час и място за провеждането му. Не са получени уведомления, молби или други искания в тази връзка. Ето защо, поради отсъствието на притежатели на варанти на „Свинекомплекс Николово”АД и/или техни представители на събранието, не бе прието решение за упражняване на правата по варантите.


Протокол относно Общо събрание на притежателите на варанти с дата на провеждане 07.03.2017 година (pdf)

Съобщение

На 27.02.2017г. поради липса на кворум не се проведе Общо събрание на притежателите на варантите на "Свинекомплекс Николово"АД. Насрочва се ново заседание за предварително оповестената и в публикуваната покана втора дата на събранието, а именно на 07.03.2017г. от 11.00 часа, което да се проведе при същия дневен ред и на същото място - в заседателната зала на дружеството, и то ще бъде валидно независимо от представените на него броя варанти.

Покана за свикване на Общо събрание на акционерите

Съветът на директорите на “СВИНЕКОМПЛЕКС НИКОЛОВО” АД, с.Николово, общ.Русе, обл.Русе, ЕИК: 117035708, на основание чл.223, ал.1 Търговския закон, свиква редовно Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе в седалището на дружеството с адрес в с.Николово, общ.Русе, обл.Русе /в заседателната му зала/ на 21.06.2016 г. от 11.00 часа, а при липса на кворум - на 05.07.2016 г. от 11.00 часа на същото място, при същият дневен ред и при същата процедура. Писмените материали по Дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на дружеството по адреса на упралението му – с.Николово, общ.Русе, обл.Русе - от 08.45 часа до 16.45 часа всеки работен ден от датата на обявяване на поканата в Търговския регистър и ще бъдат предоставени при поискване на акционерите или техни представители с нотариално заверени пълномощни.

Покана за свикване на Общо събрание на притежателите на варанти на 27.02.2017г.

Съветът на директорите на “СВИНЕКОМПЛЕКС НИКОЛОВО” АД на основание одобрен Проспект за публично предлагане на варанти, издадени от „Свинекомплекс Николово” АД с Решение № 981-Е от 18 декември 2013 г. на Комисията по финансов надзор, свиква редовно Общо събрание на притежателите на варанти (ОСВ) на 27.02.2017г. от 11.00 часа в седалището на Дружеството, на следния адрес: с.Николово, п.к.7057, община Русе, област Русе, Заседателна зала. При липса на кворум на първото събрание на варантьорите, датата на провеждане на второто заседание на ОСВ е 07.03.2017 г., от 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Покана за свикване на Общо събрание на акционерите

Съветът на директорите на “СВИНЕКОМПЛЕКС НИКОЛОВО” АД, с.Николово, общ.Русе, обл.Русе, ЕИК: 117035708, на основание чл.223, ал.1 Търговския закон, свиква редовно Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе в седалището на дружеството с адрес в с.Николово, общ.Русе, обл.Русе /в заседателната му зала/ на 21.06.2016 г. от 11.00 часа, а при липса на кворум - на 05.07.2016 г. от 11.00 часа на същото място, при същият дневен ред и при същата процедура. Писмените материали по Дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на дружеството по адреса на упралението му – с.Николово, общ.Русе, обл.Русе - от 08.45 часа до 16.45 часа всеки работен ден от датата на обявяване на поканата в Търговския регистър и ще бъдат предоставени при поискване на акционерите или техни представители с нотариално заверени пълномощни.

Уведомление

"Свинекомплекс Николово"АД уведомява заинтересованите лица за следното инвестиционно предложение:


1. Промяна в начина на третиране на отпадъчните течни торови маси от животновъден обект - свинеферма, в ПИ № 000122 в землището на с.Николово с ЕКАТТЕ 51679, Община Русе, собственост на „Свинекомплекс Николово” АД, - имотът се намира извън основната площадка на свинекомплекса/.


2. Увеличаване с 1 500 /хиляда и петстотин/ броя на подрастващите прасета в ПИ № 190004 в землището на с.Николово с ЕКАТТЕ 51679, Община Русе, собственост на „Свинекомплекс Николово” АД, с начин на трайно ползване – стопански двор.


С настоящeто осигуряваме обществен достъп до информацията по Приложение №2 от Наредбата за ОВОС.

Информация относно Приложение 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (pdf)

Покана за свикване на ОСА

Съветът на директорите на “СВИНЕКОМПЛЕКС НИКОЛОВО” АД, с.Николово,общ.Русе, обл.Русе, ЕИК: 117035708, на основание чл.223, ал.1 Търговския закон, свиква редовно Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе в седалището на дружеството с адрес в с.Николово, общ.Русе, обл.Русе /в заседателната му зала/ на 26.06.2015г. от 14.00 часа. При липса на кворум на основание чл.115, ал.12 от ЗППЦК и чл.227 от Търговския закон, събранието ще се проведе на 13.07.2015 г. от 14.00 часа на същото място, при същият дневен ред и при същата процедура, и то е законно независимо от представения на събранието акционерен капитал.


Покана за свикване на Общо събрание на притежателите на варанти

Съветът на директорите на "Свинекомплекс Николово"АД свиква Общо събрание на притежателите на варанти на Дружеството, насрочено за дата 26.02.2016г. от 11:00 часа в заседателната зала на Дружеството, а при липса на кворум - на 07.03.2016г. от 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание на притежателите на варанти, са на разположение на последните, по адреса на управление на Дружеството, всеки работен ден от 08:00 до 16:00 часа..


Покана за свикване на ОСА

Съветът на директорите на “СВИНЕКОМПЛЕКС НИКОЛОВО” АД, с.Николово,общ.Русе, обл.Русе, ЕИК: 117035708, на основание чл.223, ал.1 Търговския закон, свиква редовно Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе в седалището на дружеството с адрес в с.Николово, общ.Русе, обл.Русе /в заседателната му зала/ на 26.06.2015г. от 14.00 часа. При липса на кворум на основание чл.115, ал.12 от ЗППЦК и чл.227 от Търговския закон, събранието ще се проведе на 13.07.2015 г. от 14.00 часа на същото място, при същият дневен ред и при същата процедура, и то е законно независимо от представения на събранието акционерен капитал.


Резултат от публичното предлагане на варанти на „Свинекомплекс Николово” АД

„Свинекомплекс Николово” АД уведомява за резултатите от приключило първично публично предлагане на емисия варанти, въз основа на Проспект за публично предлагане, одобрен с решение на КФН № 981-Е от 18.12.2013 г., както следва:
Публичното предлагане на емисия варанти на „Свинекомплекс Николово” АД, приключи успешно, при следните резултати:

Емитентът и обслужващият инвестиционен посредник не са срещнали затруднения, не са били налице спорове и други подобни при търгуване на правата и записване на варантите.